Thông báo:

Lễ Tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh Khóa I (2013 -2014)

20/03/2014   

 

THÔNG BÁO

 V/v: Lễ Tốt nghiệp chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh

  Khóa I (2013 -2014) liên kết giữa Đại học Huế (Việt Nam) và

 Đại học Khoa học ứng dụng IMC - Krems (Áo)

Kính gửi: Học viên chương trình Thạc sĩ Quản trị Kinh doanh  Khóa I (2013 -2014) liên kết giữa Đại học Huế (Việt Nam) và Đại học Đại học Khoa học ứng dụng - Krems (Áo)

 

Phòng Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Quốc tế  thông báo đến ông (bà) học viên kế hoạch lễ Tốt nghiệp năm học 2013 - 2014 như sau:

Thời gian: 9h00 - 11h00 ngày 29/3/2014

Địa điểm: Hội trường 1, Tầng 1, Trung Tâm đào tạo Quốc tế - Đại học Huế

               04 Lê Lợi, Tp. Huế

Vậy, Phòng Đào tạo - Trung tâm Đào tạo Quốc tế trân trọng thông báo đến ông (bà) học viên được biết.

TTĐTQT