Thông báo:

Thông báo về việc bổ sung hồ sơ để xét tuyển đi đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013

27/11/2013   

Số tư liệu:1457/TB-BGDĐT
Ngày ban hành:25-11-2013
Tệp đính kèm: 1457TB.zip

Tiếp theo Thông báo số 1240/TB-BGDĐT ngày 30/11/2012 về việc tuyển sinh đào tạo tiến sĩ ở nước ngoài theo Đề án 911 năm 2013 và căn cứ tình hình thực hiện chỉ tiêu, kinh phí đào tạo của Đề án năm 2013, Bộ Giáo dục và Đào tạo thông báo để ứng viên đã đăng ký và nộp hồ sơ dự tuyển năm 2013 theo Thông báo số 1240/TB-BGDĐT nhưng chưa được phê duyệt trúng tuyển nộp bổ sung hồ sơ để Bộ Giáo dục và Đào tạo tiếp tục xét tuyển.

Nội dung chi tiết trong tệp đính kèm.

TTĐTQT
Theo Bộ Giáo dục và Đào tạo